جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 10 اسفند 1394     |     کد : 365

آگهی مزایده بوفه های ائل گلی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و یشنهادات خود را روز دو شنبه مورخه 17/12/94 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکات مزایده روز سه شنبه مورخه 18/12/94 رأس ساعت 30/14 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.     

جهت دریافت جدول مزایده بر روی " فایل " کلیک نمایید .

حسن زاده - مدیر عامل


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


PDF چاپ چاپ