جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392     |     کد : 33

آگهي مناقصه سازمان پارکها

نصب برج تلسكوپي

آگهي مناقصه ( نوبت اول )

      سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 12/42985 مورخه 4/2/92 هيئت مديره در نظر دارد پروژه هاي عمراني ذيل را از طريق مناقصه آزاد به پيمانكاران و شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبين مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر به واحد امور قراردادهاي سازمان پاركها واقع در پارك تاريخي ائل گولي ساختمان اداري سازمان پاركها و فضاي سبز مراجعه و پيشنهادات خود را تا ساعت 14روز سه شنبه مورخه 15/5/92 به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد دريافت دارند. ضمناً كليه پاكات روز چهارشنبه مورخه 16/5/92 رأس ساعت 30/14 مفتوح و سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

رديف

محل مورد مناقصه

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

1

نصب برج تلسكوپي در ائل باغي

680/000/000

7/900/000

2

نصب برج تلسكوپي در ائل گولي

1/000/000/000

9/500/000


PDF چاپ چاپ