جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1392     |     کد : 32

آگهی مزایده عمومی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره محترم سازمان، اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو شماره یک شهرداری و یک باب انباری پارکینگ طبقاتی سهند تبریز را به مدت یکسال به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجدشرایط واگذار نماید.

موضوع مزایده و شرائط:
۱ـ اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو شماره ۱ شهرداری تبریز و یک باب انباری پارکینگ طبقاتی سهند.
۲ـ واریز حداقل ۵ درصد پایه مزایده هرکدام بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان.
۳ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخه ۱۰/۵/۹۲ بوده و به پیشنهاداتی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
۴ـ زمان بازگشایی پیشنهادات مزایده روز شنبه مورخه ۱۲/۵/۹۲ ساعت ۱۴ خواهد بود.
۵ـ چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانتنامه تضمین تعهدات اقدام نکنند، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود.
۶ـ شرکتهایی که موضوع فعالیت آنان مرتبط با معاینه فنی خودرو باشد و در اساسنامه مصوب آنها قید و ثبت شده باشد، مجاز به شرکت در مزایده مرکز معاینه فنی خودرو میباشند و برای انباری پارکینگ طبقاتی سهند شرکت اشخاص آزاد است.
۷ـ پرداخت هزینه آگهی های مزایده بعهده برنده نهایی میباشد و سایراطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده و به متقاضیان ارائه میگردد. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ نشر آگهی مزایده به آدرس: تبریز، میدان،دانشسرا، طبقه ۴ پارکینگ طبقاتی سهند، دبیرخانه سازمان ترافیک مراجعه نمایند.


PDF چاپ چاپ