جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 23 شهريور 1392     |     کد : 319

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه سه تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذر نماید :

آگهی مناقصه  عمومی

 

شهرداری منطقه سه تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذر نماید :

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه (به ریال)

میزان سپرده شرکت در مناقصه (به ریال)

رتبه لازم

1

اجرای اسکلت پروژه مرکز خرید و پارکینگ جنب ساختمان جدید الاحداث شهرداری تبریز

62.000.000.000

192.500.000

3 رشته ابنیه

 

توضیحات:

1)      برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)      شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار اشت و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه است.

3)      هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 92.7.9دبیرخانه شهرداری منطقه سه واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)      شرکت کنندگان صرفاً 48  ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)      تاریخ بازگشایی پیشنهادات و محل آن، ساعت 14.30 روز چهارشنبه مورخه 92.7.10 در محل ساختمان جدید الاحداث شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

7)      سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط مناقصه درج شده است.

 

                                                                                                              حسین اکبری

                                                                                                     شهردار منطقه سه تبریز

روزنامه : ساقی

تاریخ چاپ : 92.6.23 


PDF چاپ چاپ