جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 30 تير 1392     |     کد : 24

آگهی مزایده املاک شهرداری منطقه 9 تبریز

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده تعدادی قطعه زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری، خدماتی واقع در محدوه طرح تفصیلی خاوران را با شرایط ویژه 50 درصد مبلغ مورد مزایده نقداً و 50 درصد مابقی در اقساط یکساله از طریق انجام تشریفات مزایده بفروش برساند.

آگهی مزایده املاک شهرداری منطقه 9 تبریز

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده تعدادی قطعه زمین با کاربری های مختلف و واحدهای تجاری، خدماتی واقع در محدوه طرح تفصیلی خاوران را با شرایط ویژه 50 درصد مبلغ مورد مزایده نقداً و 50 درصد مابقی در اقساط یکساله از طریق انجام تشریفات مزایده بفروش برساند. متقاضیان می توانند پس از انتشار این آگهی با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ /000/300 ريال به شماره حساب 11/2000 بانک سپه شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز به شماره تلفن 8- 6324237 مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا ساعت 12 وقت اداری روز سه شنبه مورخه 15/5/92 به دبیرخانه شهرداری منطقه تحویل فرمایند.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده فوق در اسناد مزایده مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.

- پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه 15/5/92 راس ساعت 14 در کمیسیون مفتوح و قرائت خواهد شد.

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ اولیه (قطعات مذکور) بصورت نقد و یا تضمین بانکی می باشد

- شهرداری در رد یا قبول هر کدام یا تمام پیشنهادات مختارمی باشد.

- مراعات نمودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی بر منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

- هزینه های مربوط به آگهی بعهده برنده مزایده ها خواهد بود.

- برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده شرکت در مزایده به ترتیب ضبط خواهد شد.

- مبلغ مربوط به سپرده شرکت در مزایده ها باید بصورت تضمینی و یا نقدی به شماره حساب 1006785132 بانک شهر شعبه آزادی بنام شهرداری منطقه 9 واریز و فیش مربوطه ضمیمه مدارک پاکت الف گردد.

قلیزاده سرپرست شهرداری منطقه 9

 

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


نوشته شده در   يکشنبه 30 تير 1392  ساعت  09:37   توسط   مدیر وب سایت    تعداد بازدید  2943
PDF چاپ چاپ
نظرات شما :