يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 20 آبان 1394     |     کد : 237

آگهی مزایده عمومی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره های 7251/76 و 7256/76 مورخ 94/7/5 در نظر دارد پک های شماره 8 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید .

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره های 7251/76 و 7256/76 مورخ 94/7/5 در نظر دارد پک های شماره 8 و 16 فضاهای تبلیغاتی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید :
1) جمع مساحت پک هشت  170/5 مترمربع به قیمت پایه 2/551/934/000 ریال و جمع مساحت پک شانزده 218 مترمربع به قیمت پایه 569/600/000 /2 ریال به مدت دو سال شمسی
2) واریز مبلغ 128/000/000 ریال از بابت پک 8 و واریز مبلغ 130/000/000 ریال از بابت پک 16 بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
3) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94/9/1 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5) هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
6) علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
7) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد .


PDF چاپ چاپ