شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 29 مهر 1394     |     کد : 230

آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، تعدادی از قطعات کارگاهی و تجاری و مسکونی خود را واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از طریق مزایده به فروش برساند.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، تعدادی از قطعات کارگاهی و تجاری و مسکونی خود را واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 29/7/1394 به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir  و یا به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 6  مراجعه نمایند.ضمناً تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه روز دوشنبه تا ساعت 14 مورخه 11/8/1394 و بازگشایی پاکات روز سه شنبه ساعت 15 مورخه 12/8/1394 واقع در جاده سنتو – میدان کارگر – ساختمان شهرداری منطقه 6 بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده  مندرج و جزء لاینفک قرارداد می باشد.

فرهاد روشنی
شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ