شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 2 شهريور 1394     |     کد : 206

واگذاری قراردادبهره برداری و نگهداری ازمنافع اجاره جایگاه CNG باسمنج متعلق به شهرداری تبریز تحت نظا

آگهی مزایده عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظرداردواگذاری قراردادبهره برداری و نگهداری ازمنافع اجاره جایگاه  CNG باسمنج متعلق به شهرداری تبریز تحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریزرا جهت بهره برداری و نگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازموردتائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی) به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به بهره برداری واگذارنماید.

1-محل مورد بهره برداری جایگاه CNG باسمنج واقع در ورودی شهر باسمنج . 

2-مدت قراردادازتاریخ تحویل محل یکسال شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .

4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

5- مبنای پایه مزایده به مبلغ000/000/300  ریال (بحروف سیصد میلیون ریال ) خواهد بود .

6- سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 000/000/250ریال (بحروف دویست وپنجاه میلیون ریال ) خواهد بود که بصورت نقدی یاضمانت نامه بانکی بحساب سپرده  100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی تبریزو یا باجه بانک شهرواقع درپایانه مسافربری تبریزواریزوفیش/ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد.

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ000/000/000/3 ریال با اعتبار 12ماه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهد بودکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قراردادوارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قراردادو تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

9-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ اتشارآگهی به مدت 11روز(تاآخروقت اداری روز پنجشنبه مورخ 12/06/94  میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 بعدازظهرروز شنبه مورخ14/06/94 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)-کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح و ظرف7روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    

12-کلیه هزینه های آگهی  مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

13-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانندپس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت جایگاه جهت دریافت اسنادمزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762106 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                      قلیزاده 

                                               مدیر عامل سازمان

 PDF چاپ چاپ