يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 18 مرداد 1394     |     کد : 201

آگهی مزایده عمومی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 4838/76 مورخ 94/5/3 در نظر دارد : محل های تبلیغاتی پک شماره 11 فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید .

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیئت مدیره به شماره 4838/76 مورخ 94/5/3 در نظر دارد : محل های تبلیغاتی پک شماره 11 فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید : 
1) جمع مساحت پک مذکور 260 مترمربع به قیمت پایه 3/822/280/000 ریال به مدت دو سال شمسی ،
2) واریز مبلغ 192/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
3) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94/5/25 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 مفتوح خواهند شد . 
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5) هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
6) علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند . 
7) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد .
لازم به ذکر است محل های تبلیغاتی پک شماره11 شامل موارد ذیل میباشد :
1) خیابان آزادی ، مقابل مسجد طوبی
2)خیابان دامپزشکی
3)خیابان رسالت ، مقابل شهربازی
4)هتل مرمر
5)افلاک نما


PDF چاپ چاپ