جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 25 تير 1394     |     کد : 193
موضوع نامه : دعوتنامه پروژه ساخت و نصب ایستگاه اتوبوس با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه

دعوتنامه مناقصه محدودشرکت مهندسی : 1- آرک بتن آرمه سهند 2- المان پادیر ساز 3- اسکان سازه راه آذربایجان4- مسیر حفاظ تبریز 5- آذر سقف چایپاره 6- یانار توپراق آذربایجان 7- طرح بنا پی سازه  8- عمارت ساختار رسام غرب 9- پچس گروپ .

با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه ساخت و نصب ایستگاه اتوبوس با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ 400/000 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 94/04/24 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1394/05/04 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

 

                                                                                          حمید شاهوردی

                                                                                            شهردار منطقه 9 تبریزPDF چاپ چاپ