جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 25 تير 1394     |     کد : 191
موضوع نامه : دعوتنامه پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه

دعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز

دعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز

دعوتنامه مناقصه محدودشرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  

با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ 400/000 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 94/04/24 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1394/05/04 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

 

                                                     

                                                                                حمید شاهوردی

                                                                                   شهردار منطقه 9 تبریزدعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز
دعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریزدعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز
دعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز
دعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز
دعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز


دعوتنامه مناقصه محدود
شرکت مهندسی : 1- آذر حفاظ ستارخان 2- راه ورزان دقیق 3- مسیر حفاظ تبریز 4- آبتین بتن آترین 5- صبا شیمی آریا 6-  المان پادیر ساز 7- هومن شیمی فام  
با عنایت به اینکه شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه تهیه و نصب گاردریل با تمام لوازم و مصالح مورد نیاز در سطح منطقه با مشخصات مندرج در اسناد از طریق مناقصه محدود به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از آن شرکت در مناقصه محدود دعوت مینماید با اخذ فیش از واحد درآمد منطقه و واریز مبلغ -/000/400 ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  و با ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي شهرداری منطقه واقع در شهرک خاوران ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز (به شماره تلفن 8- 36324237) مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه تا روز چهارشنبه مورخه 24/04/94 اقدام و طبق شرایط مندرج در اسناد، مدارک مربوطه را همراه با سایر مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 04/05/1394 به دبیرخانه  شهرداری منطقه9 تبریز به آدرس فوق تحویل نمایید./.

                                                      
                                                                                        حمید شاهوردی
                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز

PDF چاپ چاپ