جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 4 دي 1400     |     کد : 1834

آگهی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه هایذیل را با شرایط اولیه عنوان شده ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.


1- مناقصه تعمیر و نگهداری سالن های ورزشی شهرداری تبریز با برآورد اولیه 25/000/000/000 ریال و سپرده شرکت در مناقصه1/250/000/000 ریال  
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت، ظرفیت و پایه لازم ( دارای پایه 5 در رشته ابنیه ساختمانی در رشته راه و ترابری )  دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به تاریخ 1400/10/4 روز شنبه جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا روزچهارشنبه مورخه  1400/10/8  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 11 روز شنبه مورخه 1400/10/18 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 همانروز در محل اتاق جلسه سازمان بازگشایی خواهند شد .

سازمان در رد یاقبول هر کدام از پیشنهادات مختار است. هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. برابر مقررات هیچکدام از اعضای شرکت کننده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد . هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد.
سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج گردیده است و جزء لاینفک قرارداد می باشد .
    
رئیس سازمان
رسول جوانعلی آذر   


 


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی

واحد ارجاع دهنده فرهنگی اجتماعی ورزشی
PDF چاپ چاپ