جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 4 دي 1400     |     کد : 1832

آگهی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه های ذیل را با شرایط اولیه عنوان شده ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

1- مناقصه تعمیر و نگهداری سالن های ورزشی شهرداری تبریز با برآورد اولیه   25/000/000/000  ریال و سپرده شرکت در مناقصه 1/250/000/000 ریال 
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت، ظرفیت و پایه لازم ( دارای پایه 5  در رشته ابنیه ساختمانی ادر رشته راه و ترابری )   دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به تاریخ 1400/10/4 روز شنبه جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا روزچهارشنبه    مورخه  1400/10/8 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت  11روز شنبه مورخه 1400/10/18 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 همان روز در محل اتاق جلسه سازمان بازگشایی خواهند شد.
سازمان در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است. هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . برابر مقررات هیچکدام از اعضای شرکت کننده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد . هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد . سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج گردیده است و جزء لاینفک قرارداد می باشد .
 
رئیس سازمان
رسول جوانعلی آذر  
 


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی

واحد ارجاع دهنده فرهنگی اجتماعی ورزشی
PDF چاپ چاپ