جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 6 آذر 1400     |     کد : 1827

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت

آگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪاري از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

       ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 818-3 ﻣﻮرﺧﻪ 1400/08/30 در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪاري از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9 اﻟﯽ 14 ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/09/18 و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ   1400/09/09ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/09/17 ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14 روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 1400/09/20 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ. 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد 1,000,000 رﯾﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آدرس ﺷﺮﮐﺖ : ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ، ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻪراﻫﯽ ﻓﺮودﮔﺎه، ﺗﻠﻔﻦ 80-32890678

آلبوم تصاویرآگهی مزایده ضایعات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از طریق ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

واحد ارجاع دهنده شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
PDF چاپ چاپ