جمعه 21 مرداد 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 25 مهر 1400     |     کد : 1820

آآگهی مناقصه عمومی

مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

  شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.

  
     شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید. لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط(اشخاص حقیقی وحقوقی) دعوت بعمل می آید در مناقصه فوق الذکر شرکت نمایند لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد تا ارائه قیمت پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهدشد. ضمنا شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.
توضیحات :
1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاددهنده قیمت جهت شركت در مناقصه بایستی پنج درصد (5%) مبلغ برآورد اولیه پروژه ها را بشرح جدول ذیل بصورت نقدی (فیش بانکی) و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به شماره حساب 1006134968 نزد شعبه بانک شهر بنام شهرداری منطقه 7 تبریز واریز گردد.
2) مهلت فروش اسناد مزایده: ازساعت 00:08 صبح روز شنبه مورخه 24/07/1400 تا ساعت 00:14 روز دوشنبه مورخه 3/08/1400 در بستر سامانه ستاد.
3)آخرین مهلت بارگذاری مدارک : مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت03:14روز دوشنبه مورخه 3/08/1400 تا ساعت 00:10 صبح روزشنبه مورخه 15/08/1400 و تنها سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی (در پاکت الف) تا ساعت  00:11 قبل از ظهر روزشنبه مورخه15/08/1400 به دبیرخانه شهرداری،طبقه همکف ساختمان شهرداری منطقه هفت واقع درجاده تبریز،آذرشهر،پل تراکتورسازی،ورودی شهرک اندیشه تحویل نمایند.
4) تاریخ بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت 00:14 روزشنبه مورخه15/08/1400در بستر سامانه ستاد ودر محل اتاق جلسه شهرداری تبریز، طبقه زیرزمین واقع در خیابان آزادی، مابین ابوریحان وحکیم نظامی، نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
5) برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.
6) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاهای مختار است و دراینصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.
7) هزینه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
8) به پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش،مشروط و پیشنهادها یی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9) برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
  1. ضمنا"سایراطلاعات وتوضیحات لازم دردعوتنامه ،شرایط شرکت درمناقصه و ضمنا آدرس سایت سامانه تدارکات دولت(ستاد)setadiran.ir www. می باشد.
ردیف عنوان ومحل اجرای پروژه مبلغ برآورد اولیه (بریال) مبلغ سپرده شرکت درمناقصه(به ریال) براساس فهرست بهاء(سال 1400)                                                                 حداقل پایه پنج  در رشته های
1 اجرای  آسفالت تراشی و اجرای آسفالت اساسی خیابان لاله ،بهاران نور، رواسان ومحلهای ابلاغی 000/000/000/30 000/000/500/1 راه وباند راه وترابری
2 لکه گیری و اجرای آسفالت اساسی درمعابراندیشه، رسالت، لاله،روستاهای  الحاقی ومحلهای ابلاغی 000/000/000/8 000/000/400 راه وباند و ابنیه راه وترابری
3 اجرای  مقاوم سازی و مرمت باند جنوبی پل تراکتورسازی تبریز 000/000/000/10 000/000/500 راه وباند و راهداری و ابنیه راه وترابری  یا ابنیه (همراه با ارائه رزومه کاری در پروژه های مشابه با موضوع مربوطه)
 
 
محمدعلی سلیمی- شهردارمنطقه 7                
 


آلبوم تصاویرمناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ