جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1393     |     کد : 178

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

عنوان پروژه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه لازم

مبلغ خرید اسناد (ریال)

اصلاح هندسي سه راهي زرنق با جاده باسمنج

3/100/000/000

16/000/000

حداقل پایه 5  راه و ترابري

300/000

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط، دارای صلاحیت،ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ خرید اسناد به شماره حساب 1001466324 بانک شهر     شعبه دروازه تهران بنام شهرداری منطقه 9 تبریز با در دست داشتن اصل فیش بانکی به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در جاده باسمنج اول جاده زرنق مراجعه نمایند.

1- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز  دوشنبه   مورخ  14/07/1393 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 30/15 همانروز در محل اتاق جلسه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی بازگشایی خواهد شد.
2- شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج شده است.

                                                                                                             یعقوب انصاری-  شهردار منطقه 9 تبریز


PDF چاپ چاپ