شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 31 فروردين 1400     |     کد : 1767

آگهی مناقصه عمومی

اصلاح و بروزرسانی لایه پارسل ملکی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6647/15/02 مورخ 1399/12/13 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت اصلاح و بروزرسانی لایه پارسل ملکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1400/02/11 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.

به گزارش امور ارتباطات فاوا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6647/15/02 مورخ 1399/12/13 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت اصلاح و بروزرسانی لایه پارسل ملکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13:30 مورخ 1400/02/11 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.
 
  1. مبلغ برآورد اولیه 2.500.000.000 ریال می‌باشد.
  2. میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه (125,000,000 ريال) می‌باشد.
  3. سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می‌باشد.
  4. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
  5. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
  6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
  7. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 ساعت 11:00 به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به آدرس فوق الذکر می‌باشد.
  8. جلسه بازگشائی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 رأس ساعت 13:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور خدمات مشتریان سازمان مراجعه و یا با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.


دانلود مستندات مناقصه:

 


آلبوم تصاویراصلاح و بروزرسانی لایه پارسل ملکی

واحد ارجاع دهنده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ