يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1399     |     کد : 1761

آگـهـی مناقصه عمومی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد برخی پروژه های خود را با مشخصات را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه ، پروژه های با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
1- مناقصه تعمیر و نگهداری سالن های ورزشی شهرداری تبریز با برآورد اولیه 14،000،000،000 ریال و سپرده شرکت در مناقصه 700،000،000 ریال  دارای پایه 5 ساختمان ( ابنیه )
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت، ظرفیت و پایه لازم دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 26/12/1399 به امور قراردادهای سازمان  به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز مراجعه نمایند . آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 11روزچهار شنبه مورخ27/12/1399بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 30/13همانروز در محل اتاق جلسه سازمان بازگشایی خواهند شد . سازمان  در رد یاقبول هر کدام از پیشنهادات مختار است . هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . برابر مقررات هیچکدام از اعضای شرکت کننده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد . هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد . سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج گردیده است و جزء لاینفک قرارداد می باشد .

سرپرست سازمان
بابک دانش پناه  


 


آلبوم تصاویرآگـهـی مناقصه عمومی

واحد ارجاع دهنده فرهنگی اجتماعی ورزشی
PDF چاپ چاپ