يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1399     |     کد : 1760

آگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای)

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز ماخوزه در نظر دارد واگذاری برخی امورات را به مدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز ماخوزه در نظر دارد واگذاری امورات ذیل را به صورت حجمی به مدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز ، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
1 - تنظیف و سرویس و نگهداری حدودا 23000 متر مربع
2 - امور آبدارخانه ساختمان های(جواهر، هنرمندان، توانا) حدودا 5008 متر مربع
3 - تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و سایر امور مرتبط حدودا 23000متر مربع
4 - امور ناجیان برای استخر شهید توانا حدودا 2500 متر مربع
مبلغ برآورد اولیه 24،750،000،000 ریال می باشد
میزان سپرده نقدی (یا ضمانت نامه بانکی معتبر) شرکت در مناقصه 1،237،500،000ریال می باشد
مدت قرارداد از تاریخ 15/01/1400 لغایت 15/01/1401 می باشد
زمان چاپ آگهی مناقصه روز شنبه 16/12/99 می باشد
آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مناقصه ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 26/12/99  می باشد.
زمان گشایش اسناد : روز سه شنبه رأس ساعت 13:30 مورخ 26/12/99 می باشد.
آدرس محل برگزاری مناقصه : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز ،اتاق جلسات
سایر شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
جهت شرکت در مناقصه متقاضیان بایستی 5% قیمت پایه را به شماره حساب 100826993734 به نام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه 22 بهمن واریز نمایند.
پس از تکمیل اسناد شرکت در مناقصه موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید آن اخذ گردد.

بابک دانش پناه
سرپرست سازمان


 


آلبوم تصاویرآگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای)

واحد ارجاع دهنده فرهنگی اجتماعی ورزشی
PDF چاپ چاپ