شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399     |     کد : 1757

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز

آگهـی مناقـصه عمـومی
 
     شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوز مآخوذه پروژه حمل ونقل ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای  رتبه بندی با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشرآگهی جهت اخذ اسناد مناقصه واطلاع ازشرایط آن در وقت اداری و پس از واریز مبلغ 500.000 ريال بابت خرید اسناد مناقصه به شماره حساب100786706498 جاری درآمد منطقه و مبلغ بابت سپرده شرکت در مناقصه بشرح زیر بشماره 1006134968 نزد شعبات بانک شهر به نام شهرداری منطقه 7 و با دردست داشتن اصل فیش بانکی و رتبه بندی به روز و اساسنامه و آخرین تصمیمات شرکت به واحد امورقرارداد شهرداری منطقه، واقع درجاده تبریزآذرشهر،پل تراکتورسازی، اول خیابان35متری شهرک اندیشه، ساختمان شهرداری منطقه7، طبقه همکف مراجعه   نمایند.


 

توضیحات :

  1. مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 99/12/06 تا ساعت 12:30 روز سه شنبه تاریخ 99/12/19 خواهد بود.
  2. آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و قبول پیشنهادهای قیمت تا ساعت 12:30 روز سه شنبه تاریخ 99/12/19 می باشد.
  3. تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه وبازگشایی وقرائت پیشنهادهای قیمت راس ساعت13:30روز سه شنبه تاریخ 99/12/19درمحل سالن جلسه ساختمان شهرداری تبریزخواهد بود.
  4. شرکت درمناقصه و دادن پیشنهادهای قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
  5. برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.
  6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاهای مختار است و دراینصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.
  7. هزینه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
  8. به پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش،مشروط و پیشنهادها یی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  9. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
  10. ضمنا"سایراطلاعات وتوضیحات لازم درفرم شرایط شرکت درمناقصه ودرسایت اینترنتی   www.M7tabriz.ir مندرج می باشد./
 
                                                                                                         
                                                                                                                        محمدعلی سلیمی- شهردارمنطقه 7                                                                                                                                
  


آلبوم تصاویرمناقصه عمومی

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ