جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 10 دي 1399     |     کد : 1737

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه


اصلاحیه
پیرو آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی ، منتشره به شماره پیگیری 990926852332827  در مورخ 1399/10/07 به شماره روزنامه 22075 و شماره صفحه 199 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و نیز چاپ شده در روزنامه ساقی آذربایجان در مورخ 1399/10/07به شناسه آگهی 1065088  بدینوسیله میزان افزایش برای سالهای دوم و سوم براساس تعرفه مصوب عوارض محلی شورای محترم اسلامی شهر تبریز خواهد بود.
                                                                                                                                                 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه


آلبوم تصاویراصلاحیه آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ