يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 7 دي 1399     |     کد : 1735

((آگهی مزایده عمومی))

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

((آگهی مزایده عمومی))
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره 9261 مورخه 1399/08/29 صادره در نظر دارد فضای تبلیغاتی خود را در 4 گروه به ترتیب:  گروه یک: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد25  دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 2.790.178.917ریال .گروه دو: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد25 دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 3.022.632.525 ریال گروه سه: فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 20 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 4.367.250.000 ریال گروه چهار: فضای تبلیغاتی سرتاج یا باکس یک وجهی  تعداد32دستگاه سایه بان شهری با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 926.238.147 ریال  با احتساب 3 ماه تنفس و رکود فصلی و جابجایی تبلیغات مشتریان با احتساب اجاره بهای 9 ماهه  بمدت سه سال شمسی با افزایش 15%  نسبت به قیمت سال اول پیشنهادی برای سال دوم  و 15% افزایش نسبت به قیمت سال دوم برای سال سوم  به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذا علاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت13/30 روز یکشنبه مورخه 1399/10/21 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی :  واریز سپرده گروه یک : مبلغ 56،503،578 ریال سپرده گروه دو:  مبلغ 61،152،650 ریال سپرده گروه سه:  مبلغ 88،045،000 ریال  - سپرده گروه چهار: مبلغ 19،224،762ریال به شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ  هریک از گروه های مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد:  از تاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 13/30روزیکشنبه مورخه 1399/10/21
د)زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 1399/10/21ساعت 14 بعداز ظهرروزیکشنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.


آلبوم تصاویرآگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ