جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1399     |     کد : 1727

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید

 شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای  رتبه بندی مرتبط با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشرآگهی جهت اخذ اسناد مناقصه واطلاع ازشرایط آن در وقت اداری و پس از واریز مبلغ 500.000 ريال بابت خرید اسناد مناقصه به شماره حساب100786706498 جاری درآمد منطقه و مبلغ بابت سپرده شرکت درمناقصه پروژه های بشرح زیر به شماره حساب 2-9055543-11-2015 نزد شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران (شماره شبا IR410600201501109055543002) بنام شهرداری منطقه 7 و با دردست داشتن اصل فیش بانکی و رتبه بندی به روز و اساسنامه و آخرین تصمیمات شرکت به واحد امورقرارداد شهرداری منطقه، واقع درجاده تبریزآذرشهر،پل تراکتورسازی، اول خیابان35متری شهرک اندیشه، ساختمان شهرداری منطقه7، طبقه همکف مراجعه نمایند

 


  توضیحات :

1- مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 11/9/99 تا ساعت 12:30 روز شنبه تاریخ 22/9/99 خواهد بود.

 

2- آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و قبول پیشنهادهای قیمت تا ساعت 12:30 روز شنبه تاریخ22/9/99 می باشد.

 

3- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه وبازگشایی وقرائت پیشنهادهای قیمت راس ساعت13:30روز شنبه تاریخ22/9/99 درمحل سالن جلسه ساختمان شهرداری تبریزخواهد بود.

 

4- شرکت درمناقصه و دادن پیشنهادهای قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.

 

5- برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.

 

6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاهای مختار است و دراینصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.

 

7- هزینه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

8- به پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش،مشروط و پیشنهادها یی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

9- برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد. 

 

10- ضمنا"سایراطلاعات وتوضیحات لازم درفرم شرایط شرکت درمناقصه ودرسایت اینترنتی   www.M7tabriz.ir مندرج می باشد./

                            

                                                                                                                                                                                                          محمد علی سلیمی - شهردار منطقه 7 تبریز 

 


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ