يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 27 مهر 1399     |     کد : 1702

مزایده

آگهی مزایده عمومی

شهرداری تبریز به استناد مجوزهای صادره به شماره¬ی 31/41776 به تاریخ 10/7/1399 و شماره¬ی 31/40104 به تاریخ 3/7/1399 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند.

لذا متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند از تاریخ نشر این آگهی تا مورخه 5/8/1399 از ساعت 30/7 الی 30/13 به منظور دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن به واحد امور قرارداد های شهرداری تبریز  واقع در طبقه 5 ساختمان شهرداری تبریز ، مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت 00/12 مورخه 6/8/1399 پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- ساختمان مرکزی شهرداری تبریز ارائه نمایند و پیشنهادات واصله راس ساعت 30/14 مورخه 6/8/1399 گشایش خواهند شد .
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت(مترمربع) نوع واگذاری ارزش هر متر مربع به (ریال) ارزش کل  به (ریال)
1 1 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 189 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/694/8
2 2 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 198 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/108/9
3 3 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/280/8
4 4 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/280/8
5 5 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/280/8
6 6 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/280/8
7 7 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/47 -/000/000/460/8
8 8 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ -/000/000/55 -/000/000/790/9
9 9 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 188 سند شش دانگ -/000/000/54 -/000/000/152/10
10 10 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/740/8
11 11 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/100/8
12 12 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/100/8
13 13 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/100/8
14 14 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/000/9
15 15 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 184.64 سند شش دانگ -/000/000/50 -/000/000/232/9
16 16 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 218.51 سند شش دانگ -/000/000/37 -/000/870/084/8
17 17 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/40 -/000/000/200/7
18 18 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ -/000/000/40 -/000/000/120/7
19 19 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/40 -/000/000/200/7
20 20 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/41 -/000/000/380/7
21 21 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/980/7
22 22 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 188 سند شش دانگ -/000/000/54 -/000/000/152/10
23 23 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ -/000/000/54 -/000/000/612/9
24 24 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/43 -/000/000/740/7
25 25 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/560/7
26 26 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/560/7
27 27 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/560/7
28 28 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/476/7
29 29 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 176 سند شش دانگ -/000/000/41 -/000/000/216/7
30 30 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 220.47 سند شش دانگ -/000/000/38 -/000/860/377/8
31 31 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 262.47 سند شش دانگ -/000/000/37 -/000/390/711/9
32 32 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 220 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/900/9
33 33 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/200/9
34 34 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/200/9
35 36 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/200/9
36 37 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/47 -/000/000/400/9
37 40 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/740/8
38 41 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/000/280/8
39 42 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/100/8
40 43 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/100/8
41 44 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/000/000/9
42 45 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 237.51 سند شش دانگ -/000/000/38 -/000/380/025/9
43 47 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/40 -/000/000/200/7
44 48 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 178 سند شش دانگ -/000/000/40 -/000/000/120/7
45 49 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/40 -/000/000/200/7
46 50 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/41 -/000/000/380/7
47 51 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/980/7
48 52 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 188 سند شش دانگ -/000/000/54 -/000/000/152/10
49 55 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/400/8
50 57 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/400/8
51 58 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 198 سند شش دانگ -/000/000/42 -/000/000/316/8
52 59 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 198 سند شش دانگ -/000/000/41 -/000/000/118/8
53 60 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 291.23 سند شش دانگ -/000/000/37 -/000/510/775/10
54 61 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 190.75 سند شش دانگ -/000/000/46 -/000/500/774/8
55 62 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 200 سند شش دانگ -/000/000/47 -/000/000/400/9
56 63 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/47 -/000/000/460/8
 
 
 
 
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت(مترمربع) نوع واگذاری ارزش هر متر مربع به (ریال) ارزش کل  به (ریال)
57 64 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) عرصه مسکونی 180 سند شش دانگ -/000/000/47 -/000/000/460/8
58 7 خیابان آخونی، کوی شادگان عرصه مسکونی 152.15 سند شش دانگ -/000/000/80 -/000/000/172/12
59 567 خیابان آخونی، کوی شادگان عرصه مسکونی 144 سند شش دانگ -/000/000/80 -/000/000/520/11
60 38 چایکنار، انتهای خیابان قطران،18 متری شهید قربان زاده عرصه مسکونی 166.5 سند شش دانگ -/000/000/70 -/000/000/655/11
61 284 جدید و 244 قبلی قراملک، کوی تلاش عرصه مسکونی 237 قرارداد واگذاری -/000/000/30 -/000/000/110/7
62 - خیابان منصور شمالی،خیابان 24 متری شهید مصطفی خمینی، روبروی مسجد مصطفی خمینی عرصه تجاری 02/266 سند شش دانگ -/000/000/150 -/000/000/903/39
63 - شهرک نور، روبروی قنادی شاخه نبات عرصه آموزشی 2494.96 سند شش دانگ -/000/000/40 -/000/400/798/99
64 - شهرک نور، روبروی قنادی شاخه نبات عرصه آموزشی 1675.47 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/150/396/75
65 2 شهرک اندیشه عرصه مسکونی 5668.44 سند شش دانگ -/000/000/45 -/000/800/079/255
66 -  آخر خیابان لاله، نرسیده به ایستگاه مترو،فاز دوم شهرک نور عرصه تجاری 2925 سند شش دانگ -/000/000/120 -/000/000/000/351
67 - اجاره­ی مغازه­ی واقع در خیابان خیّام، روبروی مسجد گازران، جنب لبنیاتی مغازه تجاری 5.40 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه
-/000/000/5
اجاره بهای سالانه
-/000/000/60
68 - اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر، خیابان معلم، کوی خوارزمی، پلاک 22، طبقه سوم شرقی آپارتمان مسکونی 85 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه
-/000/000/10
اجاره بهای سالانه
-/000/000/120
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها ودیعه
-/000/000/500
69 - اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر، خیابان معلم، کوی خوارزمی، پلاک 22، طبقه چهارم شرقی آپارتمان مسکونی 85 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه
-/000/000/10
اجاره بهای سالانه
-/000/000/120
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها ودیعه
-/000/000/300
 
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت
(مترمربع)
نوع واگذاری ارزش هر متر مربع به (ریال) ارزش کل  به (ریال)
70 - اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر-خیابان معلم- کوی خوارزمی-  پلاک 22- طبقه چهارم غربی آپارتمان مسکونی 85 اجاره به مدت یک سال
 
اجاره بهای ماهانه
-/000/000/10
اجاره بهای سالانه
-/000/000/120
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها ودیعه
-/000/000/300
71 - اجاره­ی آپارتمان واقع در آخر شریعتی- اوّل امامیه- جنب داروخانه شبانه روزی-بن بست سالاری-پلاک 8-طبقه­ی 4 غربی آپارتمان مسکونی 100 اجاره به مدت یک سال اجاره بهای ماهانه
-/000/000/10
اجاره بهای سالانه
-/000/000/120
 
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت
(مترمربع)
نوع واگذاری قیمت کارشناسی برای اجاره ماهانه مغازه به سال اول(ریال) قیمت کارشناسی برای اجاره ماهانه مغازه به سال دوم(ریال) قیمت کارشناسی برای اجاره ماهانه مغازه به سال سوم(ریال) مجموع اجاره بها 3 ساله
72 مغازه شماره 1 جاده اختصاصی وادی رحمت ـ جنب پمپ بنزین مغازه تجاری مغازه 29.68 اجاره به مدت 3سال -/000/000/20 -/000/000/23 -/000/500/26 -/000/000/834
بالکن 14.49
73 مغازه شماره 2 جاده اختصاصی وادی رحمت ـ جنب پمپ بنزین مغازه تجاری مغازه 32.16 اجاره به مدت 3سال -/000/500/21 -/000/500/24 -/000/000/28 -/000/000/888
بالکن 16.42
74 مغازه شماره 3 جاده اختصاصی وادی رحمت ـ جنب پمپ بنزین مغازه تجاری مغازه 36.16 اجاره به مدت 3سال -/000/500/23 -/000/500/26 -/000/000/30 -/000/000/960
بالکن 17.74
 
 


آلبوم تصاویرآگهی مزایده عمومی

واحد ارجاع دهنده اداره کل املاک و آزادسازی
PDF چاپ چاپ