يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 2 شهريور 1399     |     کد : 1676

آگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره 3/26562 مورخ 08/05/99 در نظر دارد تعداد 18 زمین چمن مصنوعی ورزشی و یک مجموعه تنیس بشرح ذیل را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز ، واحد امور قراردادها مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه 09146419235 تماس حاصل فرمایند.
 • نرخ تایم های زمین های فوق طبق اشل اداره کل ورزشی و جوانان و با هماهنگی و تایید سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.
 • زمان چاپ آگهی مزایده روز شنبه مورخ 25/05/99 می باشد.
 • هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 • آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز چهارشنبه مورخ 05/06/99 ساعت 11:30 می باشد.
 • زمان بازگشایی اسناد روز چهارشنبه رأس ساعت 13:30مورخ 05/06/ 99 در محل اطاق جلسات سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.
 • واریز مبلغ 000/500 ريال جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب 100785011767 بانک شهر شعبه 22 بهمن از طرف متقاضیان الزامی است.
 • مزایده و واگذاری اماکن فوق بصورت جداگانه انجام خواهد شد.
 • سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.
 • سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
 • پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز ، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.
 • هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده نخواهد بود.
 • چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • 5% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده 100826993734 به نام سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریزنزد بانک شهر شعبه 22 بهمن واریز شود.
 • پس از تکمیل اسناد شرکت در مزایده موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید آن اخذ گردد.
احمد حمیدی
معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز
آلبوم تصاویرآگـهـی مـزایـده واگـذاری زمـیـن هـای چـمن مصـنوعـی ورزشـی

واحد ارجاع دهنده فرهنگی اجتماعی ورزشی
PDF چاپ چاپ