يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 16 تير 1399     |     کد : 1654

" آگهي مناقصـــه "

امورات تنظيف اتوبوسها ونگهداري  سیستم و تجهیزات نظافت( راهبردی باسواش و زیرشویی) و خدمات نظافتی دفتر فنی و سرویسهای بهداشتی تعمیرگاه و نگهبانی زمین خاوران شركت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه


شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 2683 مورخه 1399/03/27 هیئت مدیره، درنظر دارد امورات تنظيف اتوبوسها ونگهداري  سیستم و تجهیزات نظافت( راهبردی باسواش و زیرشویی) و خدمات نظافتی دفتر فنی و سرویسهای بهداشتی تعمیرگاه و نگهبانی زمین خاوران شركت را ازطريق مناقصه عمومي به مدت سه سال شمسی با قیمت پایه سالانه به مبلغ 6،590،216،028 ریال (شش میلیارد و پانصد و نود میلیون و دویست وشانزده هزار و بیست و هشت ریال) که برای سال دوم با 20% افزایش نسبت به مبلغ پیشنهادی سال اول و برای سال سوم با 20% افزایش نسبت به مبلغ قيمت  سال دوم  به  اشخاص حقوقي واجد شرايط که گواهی صلاحیت از اداره کار  را داشته باشند واگذار نمايد . لذا متقاضيان محترم مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخه 1399/04/28 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه نمايند .
الف -محل دريافت اسناد مناقصه : تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
ب ميزان سپرده نقدي وشماره حساب:  مبلغ  132،504،320 ریال ریال(یکصد و سی و دو میلیون و پانصد و چهارهزار و سیصد و بیست ریال) به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ سپرده هر موضوع با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت ساعت13/30 روز شنبه مورخه 1399/04/28
د زمان ومكان برگزاري مناقصه : مورخه 1399/04/29 ساعت 14  روز یکشنبه بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود ميباشد .
 
            
                                                            شركت واحد اتوبوسراني تبریز و حومه


آلبوم تصاویر" آگهي مناقصـــه "

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ