جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 8 تير 1399     |     کد : 1651

آگهـی مناقـصه عمـومی

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید


آلبوم تصاویرآگهـی مناقـصه عمـومی

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ