يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 2 شهريور 1393     |     کد : 165

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی
مرحله اول ـ نوبت اول

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 4076/76 مورخ 93/5/18 در نظر دارد ؛ محل های تبلیغاتی     پک 7 ، 8 ، 9 و 10 را  ازطریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید :
1- الف) پک 7 به مساحت 604/75 مترمربع با قیمت پایه 9/167/449/500 ريال به مدت دو سال شمسی ، مبلغ سپرده460/000/000 ريال .
ب ) پک 8 به مساحت 505 مترمربع با قیمت پایه 7/720/845/000 ريال به مدت دو سال شمسی ، مبلغ سپرده 390/000/000 ريال .
ج ) پک 9  به مساحت 556 مترمربع با قیمت پایه 9/147/776/000 ريال به مدت دو سال شمسی ، مبلغ سپرده 460/000/000 ريال.
د ) پک 10 به مساحت 564/5 مترمربع با قیمت پایه 7/668/650/000 ريال به مدت دو سال شمسی ، مبلغ سپرده 390/000/000 ريال .
2- واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز و یا با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
3- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 93/6/12 میباشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 مفتوح خواهند شد .
4- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر مراجعه نمایند .
5- سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
6- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج می باشد .


PDF چاپ چاپ