جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399     |     کد : 1630

"  آگهی مناقصه عمومی "

تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امور مربوط به تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی خودرا  از طریق  مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی که دارای پروانه صلاحیت از پلیس پیشگیری ناجا را دارند با قیمت پایه سالانه به مبلغ 4،033،827،360 ریال بمدت یکسال شمسی واگذارنمايد لذا ازكليه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت تا ساعت 13/30روزیکشنبه مورخه1399/2/28به نشانی: تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
الف: محل دريافت اسناد مناقصه :  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه   واحدامور قراردادها
ب: میزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 81،376،547 ریال به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ سپرده مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج: مهلت ارائه اسناد مناقصه:   از تاريخ نشرآگهي لغايت تا ساعت13/30روز یکشنبه مورخه 1399/2/28
د: زمان و مكان برگزاري مناقصه :  مورخه 1399/2/29ساعت 14 روز دوشنبه واقع در تبریز- ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی و خصوصی در اسناد مناقصه موجود میباشد .
 
 
                                                شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


آلبوم تصاویرتامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ