يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399     |     کد : 1627

"  آگهی  تجدید مناقصه عمومی "

امور مربوط به باتریسازی و رادیاتور سازی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امور مربوط به باتریسازی و رادیاتور سازی ، خودرا بمدت سه سال شمسي با قیمت پایه هرکدام به شرح ذیل که برای سال دوم با 20% افزایش نسبت به مبلغ پیشنهادی سال اول و برای سال سوم با 20% افزایش نسبت به مبلغ قيمت  سال دوم ازطريق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی (امورات مذکور در موضوع فعالیت در اساسنامه باشد ) و اشخاص حقیقی که دارای پروانه کسب یا دارای تخصص ومهارت با تایید معاون فنی اتوبوسرانی تبریز در امورات مذکور باشند واگذارنمايد لذا ازكليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت تا ساعت 13/30 روز چهار شنبه مورخه 1399/2/17 به نشانی: تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
 
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه   واحدامور قراردادها
ب:قیمت پایه وميزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي شرکت در مناقصه :
1)  قیمت پایه امورات باتریسازی       بطور سالانه مبلغ 2،096،985،000 ریال           میزان سپرده  42،639،700 ریال
2)  قیمت پایه امورات رادیاتور سازی  بطور سالانه مبلغ 2،171،016،000 ریال           میزان سپرده 44،120،320 ریال
واریز مبالغ سپرده مذکور هر موضوع به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ سپرده هر موضوع با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج:مهلت ارائه اسناد:   از تاريخ نشرآگهي لغايت تا ساعت30/13روز چهار شنبه مورخه17/ 1399/2
د:زمان و مكان برگزاري مناقصه :  مورخه 2/18/ 1399  ساعت 13 روز پنج شنبه واقع تبریز- ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
ز) پاکت های قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از کسب حد نصاب امتیاز برابر شرایط عمومی و خصوصی مناقصه که در مورخه 1399/2/16 ساعت 10 صبح روز سه شنبه در محل اتاق جلسه واقع در تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه برگزار میگردددر جلسه کمیسیون معاملات مورخه 18/2/ 1399  ساعت 13 روز پنج شنبه  بازگشایی خواهد شد.
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی و خصوصی در اسناد مناقصه موجود میباشد . شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس:  bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.
 
                                                شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


آلبوم تصاویرامور مربوط به باتریسازی و رادیاتور سازی

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ