يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 20 فروردين 1399     |     کد : 1621

آگهی مناقصه

(مناقصـــه فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه )

  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوز هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي خود را با 4/4 درصد از محل فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی ،بمدت يكسال شمسي به شركتهاي واجد شرايط داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد. لذا شركتهاي داراي صلاحيت مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا 13/30 روز شنبه مورخه 99/1/30  به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد- اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513 تماس حاصل  نمايند.
1) محل دريافت اسناد مناقصه: تبريز -  بلوار پنجم مرداد- ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز - واحدامور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي معتبر:  واريز مبلغ 388،660،606 ريال بصورت نقدی به عنوان سپرده شركت در مناقصه فروش و شارژ به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي تبریز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
3) مهلت ارائه اسناد:  ازتاريخ نشر آگهي لغايت 13/30 روز شنبه مورخه 99/1/30
4)  زمان ومكان برگزاري مناقصه:  روز یکشنبه مورخه 31/1/99  ساعت  14/30  بعد از ظهر بلوارپنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
5)  ده كل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانكي زمان عقدقرارداد اخذ خواهدشد.
6)با عنايت به اينكه انتخاب پيمانكارفروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي و پيمانكارتراكنش كنترل كارت بليت الكترونيكي به هم ارتباط دارند و هريك لازم و ملزوم يكديگر هستنددر صورتي پيمانكار مناقصه فروش و شارژ كارت بليت انتخاب خواهد شد كه در مزايده كنترل كارت بليت نيز برنده باشد.
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود مي باشد.
شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس: WWW. bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.
 
                                                                                  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
 


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ