جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 3 شهريور 1393     |     کد : 162

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه ای با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه ای با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه لازم

مبلغ خرید اسناد (ریال)

تقاطع غیر همسطح خیابان 65 متری خاوران جاده باسمنج و اتصال به میدان بسیج

240/600/000/000

728/300/000

حداقل پایه 2 ابنیه و  پایه 3 راه و باند فرودگاه

300/000

 لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط، دارای صلاحیت، ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ خرید اسناد به شماره حساب 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران بنام شهرداری منطقه 9 تبریز با در دست داشتن اصل فیش بانکی به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در جاده باسمنج اول جاده زرنق مراجعه نمایند.


1- آخرین مهلت قبول پیشنهادات، تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 93/6/12 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 16 همانروز در محل اتاق جلسه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی بازگشایی خواهد شد.

2- شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5- سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج شده است.


                                                                                                             یعقوب انصاری - شهردار منطقه 9 تبریزPDF چاپ چاپ