شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 15 بهمن 1398     |     کد : 1593

آگهی مزايده

فضاي تبليغاتي تعداد 99 عدد سایه بانهای ايستگاههاي اتوبوس سرتاج تبلیغاتی یا باکس(یک وجهی) شهری

.

"  آگهی مزايده  "
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد فضاي تبليغاتي تعداد 99  عدد  سایه بانهای ايستگاههاي اتوبوس سرتاج تبلیغاتی یا باکس(یک وجهی) شهری خود را در سه گروه بمدت سه سال شمسي به ترتيب :  گروه یک  با 33 فضای تبلیغاتی سايه بان با قيمت پايه 1،872،510،919 ريال بطور سالانه، گروه دو با 33 فضای تبلیغاتی سايه بان با قيمت پايه 1،266،998،968 ريال بطور سالانه، گروه سه با 33  فضای تبلیغاتی سایه بان با قیمت پایه 2،095،758،424 ریال بطور سالانه، را از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و موسسات و كانونهاي تبليغاتي كه مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی ) لغایت ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 98/11/27 به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد - اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه  به امورقراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 32671513تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه  واحدامور قراردادها
ب: ميزان سپرده و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي:  - گروه یک به مبلغ  38،150،218 ریال- گروه دو مبلغ26،039،979  ريال- گروه سه مبلغ 42،615،168 ريالكه بايستي به شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واریز  يا ضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ارائه گردد. توضیحآ اینکه شرکت کنندگانی که مایل به ارائه پیشنهاد برای سه گروه مذکور باشند در اولویت بوده و میزان سپرده سه گروه مبلغ 106،805،365 ریال میباشد.
ج: مهلت ارائه اسناد:  از تاريخ نشرآگهي لغايت تا ساعت 13/30 روز  یکشنبه مورخ98/11/27
د: زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخ 98/11/27 ساعت 14/30روز  یکشنبه ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد .
 
                                                                                                                                                                                                          شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


آلبوم تصاویرفضاي تبليغاتي تعداد 99 عدد سایه بانهای ايستگاههاي اتوبوس سرتاج تبلیغاتی یا باکس(یک وجهی) شهری

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ