جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1393     |     کد : 158

مناقصه مرداد ماه

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد پروژه عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهردار ی منطقه 10 تبریز

آگهی مناقصه

         شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد پروژه عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه از تاریخ نشر آگهی به امور قراردادهای معاونت فنی وعمرانی منطقه واقع در شهرک ارم پایین تر از بیمارستان عالی نسب جنب پارک جنگلی ارم ساختمان شهرداری منطقه 10 مراجعه و پیشنهادات خود را تا آخروقت اداری روزسه شنبه مورخه93/05/28 به دبیر خانه تحویل نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

رتبه

 

مبلغ برآورد اولیه (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

1

احداث وتکمیل ساختمان محوطه پیرامون المان

 مجموعه فرهنگی وتاریخی مقبره الشعراء

2     

(ابنیه)     

60/000/000/000

186/500/000

2

اجرای آسفالت اساسی ولکه گیری در سطح منطقه

5 (ابنیه یا راه)   

5/000/000/000

22/000/000

3

اجرای آسفالت لکه گیری در سطح منطقه

5 (ابنیه یا راه)   

2/000/000/000

12/500/000

 

1.       تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت15:30روزچهارشنبه مورخه93/05/29 در محل اتاق جلسه ساختمان جدید شهرداری کلانشهر تبریز می باشدوحضور کلیه پیشنهاد دهندگان درجلسه آزاد است.

2.      شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

3.      کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

4.       هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شدو زمان انصراف از مناقصه 48 ساعت قبل از زمان مناقصه می باشد.

5.      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                

                                                                       باقر خوشنواز -   شهردار منطقه 10

 PDF چاپ چاپ