يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 13 مهر 1398     |     کد : 1541

آگهی مناقصه

واگذاری امورات مربوط به سرویس های شبانه روزی اتوبوسها

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امورات مربوط به سرویس های شبانه روزی اتوبوسهای خودرا واقع در میدان بزرگ آذربایجان داخل توقفگاه شرکت  واحداتوبوسرانی خود را بمدت یک سال شمسي واگذار نماید.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امورات مربوط به سرویس های شبانه روزی اتوبوسهای خودرا واقع در میدان بزرگ آذربایجان داخل توقفگاه شرکت واحد اتوبوسرانی خود را بمدت یک سال شمسي با قيمت پايه 3،240،000،000 ریال بطور سالانه،ازطريق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای پروانه بهره برداری حمل و نقل مسافر درونشهری که حداقل 10 دستگاه اتوبوس دراختیار داشته باشند واگذارنمايد لذا ازكليه شركتهای واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/30) روزچهارشنبه مورخه 98/7/24 به نشانی: تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه  به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه   واحدامور قراردادها
ب:ميزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي:  واریز مبلغ65،500،000 ریال به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج:مهلت ارائه اسناد:   از تاريخ نشرآگهي لغايت آخر وقت اداري(14/30)روزچهارشنبه مورخه98/7/24 
د:زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 98/7/24ساعت 14/30روز چهارشنبه واقع در ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد . شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس:  bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.


آلبوم تصاویرواگذاری امورات مربوط به سرویس های شبانه روزی اتوبوسها

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ