يکشنبه 5 بهمن 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 13 مهر 1398     |     کد : 1540

آگهی مناقصه

واگذاری امورات مربوط به خدمات و سرویس فنی  و سر ریز شبانه

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امورات مربوط به خدمات و سرویس فنی  و سر ریز شبانه واقع در میدان بزرگ آذربایجان داخل توقفگاه شرکت  واحداتوبوسرانی خود را بمدت دو سال شمسي واگذار می گردد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امورات مربوط به خدمات و سرویس فنی  و سر ریز شبانه واقع در میدان بزرگ آذربایجان داخل توقفگاه شرکت  واحداتوبوسرانی خود را بمدت دو سال شمسي با قيمت پايه سال اول مبلغ 2،347،251،300ریال بطور سالانه و برای سال دوم با افزایش 15% نسبت به مبلغ قرارداد سال اول ،ازطريق مناقصه عمومی به شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کار باشند واگذارنمايد لذا ازكليه شركتهای واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/30) روزچهارشنبه مورخه 98/7/24 به نشانی: تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه  به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه   واحدامور قراردادها
ب:ميزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي:  واریز مبلغ 47،645،026 ریال به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج:مهلت ارائه اسناد:   از تاريخ نشرآگهي لغايت آخر وقت اداري(14/30)روزچهارشنبه مورخه98/7/24 
د:زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 98/7/24ساعت 14/304روز چهارشنبه واقع در ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد . شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس:  bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.
 


آلبوم تصاویرواگذاری امورات مربوط به خدمات و سرویس فنی  و سر ریز شبانه

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ