جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 16 شهريور 1398     |     کد : 1531

مزایده

آگهی مزایده عمومی

به استناد مجوزهای صادره به شماره¬ی 31/33521 به تاریخ 23/5/1398 و شماره¬ی 31/26375 به تاریخ 26/4/1398 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«آگهی مزایده عمومی»
به استناد مجوزهای صادره به شماره­ی 31/33521 به تاریخ 23/5/1398 و شماره­ی 31/26375 به تاریخ 26/4/1398 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند. لذا متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند از تاریخ نشر این آگهی تا مورخه 25/6/1398 از ساعت 30/7 الی 30/14 به منظور دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن به امور قرارداد های شهرداری تبریز واقع در طبقه 5 شهرداری مرکز مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت 00/13 مورخه 26/6/1398 پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- ساختمان مرکزی شهرداری تبریز ارائه نمایند و نتیجه پیشنهادات رسیده پس از تشکیل کمیسیون مزایده اعلام خواهد شد.
 
 
 
 
«شرایط شرکت در مزایده عمومی»
شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده و به شرح لیست پیوستی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند:
 1. داوطلبین شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا مورخه .... جهت اخذ شرایط شرکت در مزایده و اطلاع از نحوه­ی انجام مزایده به روابط عمومی شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- بعد از چهارراه ابوریحان- نبش خیابان لاله زار جنوبی- ساختمان مرکزی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
 2. داوطلبین شرکت در مزایده بایستی 5% قیمت پایه هر یک از قطعات را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری شماره 3100004489000  نزد بانک ملی شعبه­ی تبریز به نام شهرداری تبریز واریز و حداکثر از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 13 روز سه شنبه به تاریخ 26/6/1398 پیشنهادات خود را به انضمام فیش بانکی سپرده و کلیه­ی اسناد مزایده اعم از برگ شرایط شرکت در مزایده و برگ ارائه قیمت پیشنهادی که به امضای متقاضی رسیده باشد در پاکت های الف و ب و به صورت سربسته و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تبریز تحویل و رسید دریافت نمایند. (ذکر شماره قطعات و تلفن تماس متقاضی روی پاکت ها الزامی است)
 3. پاکت الف حاوی کلیه­ی اسناد مزایده اعم از برگ مشخصات قطعات و شرایط شرکت در مزایده امضاء و مهر شده و اصل فیش سپرده شرکت در مزایده خواهد بود و اگر شرکت کننده در مزایده شخص حقیقی باشد کپی کارت ملی و شناسنامه و در غیر این صورت اساس نامه شرکت و اعمال تغییرات و رتبه بندی روز شرکت مورد نیاز خواهد بود.
 4. پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت در مزایده خواهد بود به طوری که ارقام درج شده برای هر کدام از قطعات باید به عدد و به حروف و بدون قلم خوردگی باشد.
 5. به پیشنهاداتی که فاقد فیش واریزی سپرده و یا نام و مشخصات آن مخدوش باشند و یا پس از مهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به شهرداری تبریز تسلیم نماید. همچنین به پیشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. در صورت ناقص بودن مدارک پاکت "الف" پاکت "ب" مفتوح نشده و نام متقاضی از مزایده حذف خواهد شد.
 8. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 30/14 روز سه شنبه به تاریخ 26/6/1398 در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- نبش خیابان لاله زار جنوبی مفتوح و بررسی خواهد شد.
 9. سپرده نفر دوّم تا انجام واگذاری معامله قابل استرداد نخواهد بود.
 10. نفرات اوّل و دوّم برندگان مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 11. کلیه­ی هزینه های آگهی و نقل و انتقال سند و سایر هزینه های مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
 12. برنده مزایده ملزم است تا 7 روز از تاریخ اعلام نظر کمیسیون مزایده نسبت به تعیین تکلیف اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه، سپرده­ی وی به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوّم مزایده دعوت به عمل خواهد آمد و چنان چه نفر دوّم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده شرکت در مزایده­ وی نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 13. شهرداری تبریز در ردّ یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورت ردّ پیشنهادات سپرده آنان قابل استرداد می باشد.
 14. شرایط مزایده نقدی بودی و هیچگونه تهاتری مورد قبول واقع نخواهد شد.
 15. در صورتی که متقاضیان افراد حقوقی باشند برابر مقررّات هیچ کدام از اعضای (اصلی- علی البدل) شرکت نباید مشمول قانون ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله­ی وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی باشند.
 16. هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق مقررّات با آنان رفتار خواهد شد.
 17. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین شهرداری و متقاضی در مورد مفاد واگذاری مورد معامله حکمیت حل اختلاف مطابق ماده 38 آیین نامه­ی معاملاتی شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی ملاک خواهد بود.
 18. کلیه­ی کسورات قانونی طبق آیین نامه­ی معاملاتی شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرداری بالای یک ملیون نفر مصوب 4/2/1390 مجلس شورای اسلامی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 19. برای کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری های مناطق دهگانه ، سازمان ها و شرکت های تابعه­ی شهرداری تبریز و اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز مراجعه نمایند. ضمناً سایر اطلاعات لازم مربوط به اسناد مزایده در فرم شرایط شرکت در مزایده و در آدرس اینترنتی www.tabriz.ir مندرج می باشد.
 
ایرج شهین باهر
شهردار تبریز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردیف شماره قطعه موقعیت کاربری مساحت
(مترمربع)
نوع واگذاری ارزش هر متر مربع
به (ریال)
ارزش کل  به (ریال)
1 1 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 189 سند شش دانگ 21000000 3969000000
2 2 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 198 سند شش دانگ 21000000 4158000000
3 3 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
4 4 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
5 5 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
6 6 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
7 7 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
8 8 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 25000000 4450000000
9 9 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 188 سند شش دانگ 23000000 4324000000
10 10 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 190 سند شش دانگ 19000000 3610000000
11 11 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 19000000 3420000000
12 12 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 19000000 3420000000
13 13 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 19000000 3420000000
14 14 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 19000000 3800000000
15 15 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 184.64 سند شش دانگ 19500000 3600480000
16 16 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 218.50 سند شش دانگ 16000000 3496000000
17 17 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
18 18 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 18500000 3293000000
19 19 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
20 20 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
21 21 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 190 سند شش دانگ 18000000 3420000000
22 22 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 188 سند شش دانگ 22000000 4136000000
23 23 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 25000000 4450000000
24 24 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
25 25 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
26 26 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
27 27 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
28 28 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 21000000 3738000000
29 29 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 176 سند شش دانگ 22500000 3960000000
30 30 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 220.50 سند شش دانگ 17500000 3858750000
31 31 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 262.50 سند شش دانگ 16000000 4200000000
32 32 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 220 سند شش دانگ 21000000 4620000000
33 33 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 20000000 4000000000
34 34 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 20000000 4000000000
35 35 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 20000000 4000000000
36 36 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 20000000 4000000000
37 37 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 20000000 4000000000
38 38 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 198 سند شش دانگ 23000000 4554000000
39 39 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 188 سند شش دانگ 23000000 4324000000
40 40 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 190 سند شش دانگ 20000000 3800000000
41 41 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
42 42 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
43 43 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
44 44 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 21000000 4200000000
45 45 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 237.50 سند شش دانگ 16000000 3800000000
46 47 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
47 48 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 18500000 3293000000
48 49 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
49 50 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
50 51 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 190 سند شش دانگ 18000000 3420000000
51 52 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 188 سند شش دانگ 21000000 3948000000
52 53 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 198 سند شش دانگ 21000000 4158000000
53 54 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 18000000 3600000000
54 55 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 18000000 3600000000
55 56 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 18000000 3600000000
56 57 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 18000000 3600000000
57 58 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 198 سند شش دانگ 18500000 3663000000
58 59 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 198 سند شش دانگ 20000000 3960000000
59 60 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 291.27 سند شش دانگ 15000000 4369050000
60 61 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 189.70 سند شش دانگ 20000000 3794000000
61 62 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 21000000 4200000000
62 63 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
63 64 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
64 65 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
65 66 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
66 67 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 23000000 4094000000
67 75 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 21000000 3738000000
68 76 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
69 77 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
70 78 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
71 79 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 18500000 3293000000
72 80 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
73 81 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 217.11 سند شش دانگ 16000000 3473760000
74 82 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 236.75 سند شش دانگ 16000000 3788000000
75 83 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 200 سند شش دانگ 21000000 4200000000
76 84 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
77 85 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
78 86 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
79 87 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 21000000 3780000000
80 88 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 23000000 4094000000
81 89 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 21000000 3738000000
82 90 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
83 91 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
84 92 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 18000000 3240000000
85 93 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 178 سند شش دانگ 18500000 3293000000
86 94 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 180 سند شش دانگ 20000000 3600000000
87 95 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 214.82 سند شش دانگ 16000000 3437120000
88 96 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 232.95 سند شش دانگ 16000000 3727200000
89 97 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 203.36 سند شش دانگ 21000000 4270560000
90 98 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 182.72 سند شش دانگ 21000000 3837120000
91 99 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 182.44 سند شش دانگ 21000000 3831240000
92 100 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) مسکونی 182.15 سند شش دانگ 21000000 3825150000
93 105 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
94 106 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
95 107 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
96 108 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
97 109 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
98 110 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
99 111 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
100 112 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
101 113 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 170 سند شش دانگ 60000000 10200000000
102 114 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 122.25 سند شش دانگ 80000000 9780000000
103 115 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 200 سند شش دانگ 60000000 12000000000
104 116 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 200 سند شش دانگ 60000000 12000000000
105 117 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 200 سند شش دانگ 60000000 12000000000
106 118 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 200 سند شش دانگ 60000000 12000000000
107 119 قطعات تفکیکی الغدیر(کشتارگاه) تجاری 200 سند شش دانگ 60000000 12000000000
108 ساختمان ویلایی مازندران- سفید تمشک- کوی ویلایی ساحلی صنم –خیابان اول شرقی-قطعه دوم جنوبی
پلاک ثبتی 46/20مفروزی و مجزی از 1 –قطعه 10
زمین(ساحلی) 1025 متر مربع عرصه
 
سند شش دانگ ------------- 45234000000
168 متر مربع ویلای یک طبقه
109 پلاک­های ثبتی تجمیعی 28863 و 28865 فروعات از 3 اصلی بخش 10 تبریز ـ کوی لاله ـ روبه­روی قنادی شاخه نبات واقع در فجر آموزشی فی المجموع 43/4170 سند شش دانگ 18500000 77152955000
110 آپارتمان تبریز ـ ولیعصر خیابان معلم ـ کوی خوارزمی پلاک 22 ـ طبقه سوم شرقی  مسکونی 85 قرارداد اجاره ماهیانه مبلغ 14000000
 
مدت یک سال 168000000
 
 
 
 
 
ردیف موارد فروش  و اجاره  
آدرس
کاربری نحوه واگذاری-پلاک ثبتی بخش مساحت (مترمربع) مساحت  بالکن (مترمربع) قیمت کارشناسی برای اجاره ماهانه مغازه به (ریال) قیمت کارشناسی برای اجاره مغازه به مدت یک سال (ریال)
111 واگذاری مغازه به صورت اجاره جاده اختصاصی وادی رحمت ـ مجتمع ورزشی آراز ـ جنب پمپ بنزین ـ مغازه شماره 1 تجاری واگذاری با قرارداد اجاره 10 تبریز 68/29 49/14 -/000/000/12 -/000/000/144
112 واگذاری مغازه به صورت اجاره جاده اختصاصی وادی رحمت ـ مجتمع ورزشی آراز ـ جنب پمپ بنزین ـ مغازه شماره 2 تجاری واگذاری با قرارداد اجاره 10 تبریز 16/32 42/16 -/000/500/12 -/000/000/150
113 واگذاری مغازه به صورت اجاره جاده اختصاصی وادی رحمت ـ مجتمع ورزشی آراز ـ جنب پمپ بنزین ـ مغازه شماره 3 تجاری واگذاری با قرارداد اجاره 10 تبریز 16/36 74/17 -/000/300/13 -/000/600/159
114 واگذاری مغازه به صورت اجاره مغازه­ی داخل بازارچه مسگرها-روبروی مغازه مرحوم حاج اسمائیل رهبر تجاری واگذاری با قرارداد اجاره 7 تبریز 5 - -/000/000/2 -/000/000/24
115 واگذاری مغازه به صورت اجاره اجاره­ی مغازه­ی واقع در خیابان خیّام- روبروی مسجد گازران تجاری واگذاری با قرارداد اجاره 5 تبریز 4/5 - -/000/500/4 -/000/000/54
116 واگذاری مغازه به صورت اجاره اجاره ی مغازه 17 طبقه 5 پاساژ چرم سبلان- خیابان دارایی تجاری 1309/5- واگذاری با قرارداد اجاره 7 تبریز 55/36 - -/000/000/14 -/000/000/168
117 واگذاری واحد آپارتمانی به صورت اجاره اجاره­ی آپارتمان واقع در آخر شریعتی- اوّل امامیه- جنب داروخانه شبانه روزی-بن بست سالاری-پلاک 8-طبقه­ی 4 غربی مسکونی 8984 5 تبریز 100 - -/000/500/4 -/000/000/54
118 واگذاری واحد آپارتمانی به صورت اجاره اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر-خیابان معلم- کوی خوارزمی-  پلاک 22- طبقه اول شرقی مسکونی 1/10480 قطعه 48 9 تبریز 85 - -/000/000/10 -/000/000/120
119 واگذاری واحد آپارتمانی به صورت اجاره اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر-خیابان معلم- کوی خوارزمی-  پلاک 22- طبقه چهارم شرقی مسکونی 1/10480 قطعه 48 9 تبریز 85 - -/000/000/6 -/000/000/72
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها
120 واگذاری واحد آپارتمانی به صورت اجاره اجاره ی واحد آپارتمان واقع در ولیعصر-خیابان معلم- کوی خوارزمی-  پلاک 22- طبقه چهارم غربی مسکونی 1/10480 قطعه 48 9 تبریز 85 - -/000/000/6 -/000/000/72
تعمیرات واحد آپارتمانی توسط برند ه مزایده با کسر از مبلغ اجاره بها
121 فروش سرقفلی مغازه سرقفلی مغازه 28 همکف پاساژ چهل ستون تجاری 1041و1057 5 تبریز 68/13 - فروش نقدی       -/000/000/250/1
122 فروش سرقفلی مغازه سرقفلی مغازه 28 طبقه اول پاساژ چهل ستون تجاری 1041و1057 5 تبریز 68/13 -  فروش نقدی       -/000/000/550/1
 
 
 
 
 
 
 


آلبوم تصاویرآگهی مزایده عمومی

واحد ارجاع دهنده اداره کل املاک و آزادسازی
PDF چاپ چاپ