جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1398     |     کد : 1518

آگهی مزایده

آگهی مزایده جایگاه cng

آگهی مزایده جایگاه cng

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز در نظردارد جایگاهCNG متعلق به سازمان را جهت بهره برداری و نگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی)که در آخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد به مدت یک سال شمسی از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح  ذیل و شرایط اعلامی در اسناد مزایده  به اجاره واگذارنماید.
1- محل جایگاه CNG سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز-واقع در میدان آذربایجان– به طرف فرودگاه پشت ایستگاه آتش نشانی شماره 16 می باشد .
2- مبلغ پایه اجاره ماهیانه 70/000/000 و سالیانه 840/000/000 ریال بوده و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 42/000/000ریال می باشد   .
3-سایرشرایط، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
4-کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .
لذا کليه اشخاص حقوقی واجد شرایط (شرکتهای مجاز مورد تایید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی که در آخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد ) می توانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت و تجهیزات جایگاه از تاریخ 1398/04/29 لغایت 1398/05/12 جهت دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات و شرکت در مزایده به آدرس: تبريز، ميدان آذربايجان، بطرف فرودگاه ، نرسيده به پل آجي چاي، سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس: 32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات  تا ساعت 14 روز شنبه  مورخه 1398/05/12 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 30/14 همان تاریخ در کمیسیون مزایده  در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد، کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد و مدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء و ضمیمه اسناد نموده و با اخذ رسید تسلیم دبیرخانه سازمان نمایند.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


آلبوم تصاویرآگهی مزایده جایگاه cng

واحد ارجاع دهنده سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز
PDF چاپ چاپ