يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1398     |     کد : 1508

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/3057 مورخه 19/02/1398 و 6/3/3053 مورخه 19/02/1398 و6/3/3925 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3054 مورخه 19/02/1398 و 6/3/3051 مورخه 19/02/1398 و 6/3/3055 مورخه 19/02/1398 و 6/3/5328 مورخه 20/03/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را به مناقصه بگذارد.

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/3057 مورخه 19/02/1398  و 6/3/3053 مورخه 19/02/1398  و6/3/3925 مورخه 29/02/1398    و 6/3/3054 مورخه 19/02/1398  و 6/3/3051 مورخه 19/02/1398 و  6/3/3055 مورخه 19/02/1398 و 6/3/5328 مورخه 20/03/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را  به مناقصه بگذارد.

رردیف عنوان پروژه مبلغ براورد اولیه مبلغ سپرده پایه مورد نیاز
1 پروژه تهیه و اجرای آسفالت اساسی با فینیشر و زیر سازی در توانیر شمالی از رمپ قانون تا زیرگذر گلپارک و ضلع غربی توانیر از پل قانون تا پل کابلی و رمپ پل کابلی به راهنمایی، رمپ خروجی از ضلع جنوبی پاسداران به ولی امر و اول بهشتی  و سایر معابر بر اساس نیاز و تایید معاونت فنی و عمرانی مرکز(تجدید مناقصه) 000/000/000/35
 (ریال)
000/000/750 /1
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری
2 پروژه تهیه و اجرای آسفالت اساسی دستی  و لکه گیری در( خیابان ایده لو، احمدآباد،ملازینال، سیلاب و صدرالشعرا، چایکنار، عباسی، شهدا، پاسداران و محلات مربوطه) و سایر معابرمورد نیاز طبق اولویت های مرکز(تجدید مناقصه) 000/000/000/7
 (ریال)
000/000/350
 (ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری
3 پروژه نرده گذاری در محلات توانیر، گلکار، یوسف آباد، هفت تیر و سایر محلات در صورت نیاز    (تجدید مناقصه) 000/000/000/5
 (ریال)
000/000/250
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
4 پروژه تهیه و اجرای آسفالت اساسی دستی  و لکه گیری در ( ولی عصر ، توانیر، بارنج،عباسی ، دروازه تهران و محلات مربوطه) و سایر معابر مورد نیاز طبق اولویت های مرکز(تجدید مناقصه) 000/000/000/7
 (ریال)
000/000/350
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری
5 پروژه تهیه آسفالت توپکا و بیندر(تجدید مناقصه) 000/000/000/7
 (ریال)
000/000/350
 (ریال)
گواهینامه مربوطه صادره از مرکزتحقیقات وزارت راه و شهرسازی
6 پروژه تهیه و اجرای آسفالت اساسی دستی  و لکه گیری در ( توانیر ، چای کنار ، خیابان امام، خیابان بهشتی ، خیابان عباسی و محلات مربوطه ) و سایر معابر مورد نیاز طبق اولویت های مرکز(تجدید مناقصه) 000/000/000/7
 (ریال)
000/000/350
 (ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری
7 پروژه تهیه مصالح زیرسازی و اجرای آسفالت دستمزدی در محلات (عباسی ،چایکنار ، ولیعصر ، توانیر ، سیلاب ، ملازینال ، احمد آباد ) و محلات مربوطه 000/000/000/3
 (ریال)
000/000/150
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری
 
 
لذا از شركتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بر اساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه 09/04/1398 با در دست داشتن پایه به روز و آخرین آگهی تغییرات شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي  منطقه مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه يك واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور مراجعه نمایند . آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان فارابی نرسیده به پل بهشتی ساختمان شهرداری منطقه یک مورخه 10/04/1398 تا ساعت 13:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز دوشنبه مورخه 10/04/1398 ساعت 14:30 واقع در خیابان آزادی – چهار راه ابوریحان – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز – اتاق جلسه می باشد . رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران  الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکت های مربوطه  خواهد بود.  بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود . ضمناً شرکتها و پیمانکاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شهرداری مراجعه نمایند .
                                                                                                               محمدرضا قربانیان تبریزی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شهردار منطقه یک
 


PDF چاپ چاپ