يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 4 تير 1398     |     کد : 1502

آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به پیمان واگذار نماید.

   شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای  رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به پیمان واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشرآگهی جهت اخذ اسناد مناقصه واطلاع ازشرایط آن در وقت اداری وپس از واریز مبلغ 500.000 ريال بابت خرید اسناد مناقصه به شماره حساب100786706498 جاری درآمد منطقه و مبلغ بابت سپرده شرکت در مناقصه بشرح زیر بشماره 1006134968 نزد شعبات بانک شهر به نام شهرداری منطقه 7 و با دردست داشتن اصل فیش بانکی و رتبه بندی به روز و اساسنامه و آخرین تصمیمات شرکت به واحد امورقرارداد شهرداری منطقه، واقع درجاده تبریزآذرشهر،پل تراکتورسازی،اول خیابان35متری شهرک اندیشه،ساختمان شهرداری منطقه7،طبقه همکف مراجعه نمایند.
  توضیحات :
  1. مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 4/4/98  تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 15/4/98 خواهد بود.
  2. آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 15/4/98  می باشد.
  3. تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه وبازگشایی وقرائت پیشنهادات قیمت راس ساعت14:30روز شنبه مورخه 15/4/98 درمحل سالن جلسه ساختمان شهرداری تبریزخواهد بود.
  4. شرکت درمناقصه و دادن پیشنهادات قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
  5. برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.
  6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و دراینصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.
  7. هزینه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
  8. به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  9. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
  10. ضمنا"سایراطلاعات وتوضیحات لازم درفرم شرایط شرکت درمناقصه ودرسایت اینترنتی   www.M7tabriz.ir مندرج می باشد./
 
ردیف عنوان ومحل اجرای پروژه مبلغ برآورد اولیه
 (به ریال)
مبلغ سپرده شرکت درمناق
صه(به ریال)
 
براساس فهرست بهاء
(سال 1398)
حداقل پایه پنج           در رشته های
1 اجرای تراش و پخش آسفالت اساسی بهاران نور، جلالیه، رازی، باند کندرو (کبریت سازی تا ورودی کوی لاله) ومحلهای ابلاغی 000/000/000/20 000/000/000/1 راه وباند راه وترابری
2 تکمیل کانال کرجان 000/000/000/10 000/000/500 راه وباند- ابنیه راه وترابری یا آّب یا          ساختمان- ابنیه
3 اجرای پروژه مرمت آبروها، پیاده روسازی رسالت(حدفاصل میدان رسالت  تا پارک بانوی مهر) ومحلهای ابلاغی 000/000/500/3 000/000/175 راه وباند- ابنیه ساختمان- ابنیه یا           راه وترابری  یا صلاحیت پیمانکاری پایه یک حقیقی
4 اجرای عملیات خاکی و زیرسازی در مسیر دسترسی باغات رواسان، کوی شبنم جنب برگی لاله، کوی سوسنگرد  ومحلهای ابلاغی 000/000/000/3 000/000/150 راه وباند راه وترابری  یا صلاحیت پیمانکاری پایه یک حقیقی
5 اجرای لکه گیری و پخش آسفالت درمحدوده معابر اندیشه،رواسان آخماقیه ،روستاهای الحاقی ومحلهای ابلاغی 000/000/500/2 000/000/125 راه وباند- ابنیه راه وترابری
6 اجرای لکه گیری و پخش آسفالت درمحدوده معابر رسالت،باکری
لاله ، جلالیه ومحلهای ابلاغی
000/000/500/2 000/000/125 راه وباند- ابنیه راه وترابری
 
 
 
                                                                                                             محمد رضا جعفری- سرپرست شهرداری منطقه 7
 


PDF چاپ چاپ