جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 5 تير 1398     |     کد : 1501

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 98 از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 98  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:
 
  نام پروژه مبلغ برآورد سپرده شرکت در مناقصه پایه مورد تایید
1  
بهسازی و مناسب سازی معابر عابر پیاده سطح منطقه
000/000/800/3  ريال 000/000/190 ريال حداقل پایه 5 ابنیه یا راه و ترابری
2 اصلاح و مرمت جداول و کفسازی های ناحیه 1 خدمات شهری و سطح منطقه 000/000/000/3  ريال 000/000/150 ريال حداقل پایه 5 ابنیه یا راه و ترابری
3 اصلاح و مرمت جداول و کفسازی های ناحیه 2 خدمات شهری و سطح منطقه 000/000/000/3  ريال 000/000/150 ريال حداقل پایه 5 ابنیه یا راه و ترابری
4 اصلاح و مرمت جداول و کفسازی های ناحیه 3 خدمات شهری و سطح منطقه 000/000/000/3  ريال 000/000/150 ريال حداقل پایه 5 ابنیه یا راه و ترابری
5 تامین اکیپ دستمزدی اجرای آسفالت در ناحیه 1 و 2 خدمات شهری و سطح منطقه 000/000/340/1 ريال 000/000/67 ريال حداقل پایه 5
راه و ترابری
6  
اصلاح و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه
000/000/500/2 ريال 000/000/125 ريال حداقل پایه 5
راه و ترابری
 
 
1 ) لذا از شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از مورخه 05/04/98 تا ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخه 16/04/98 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 مراجعه نمایند .
2 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا رأس ساعت 13:30 ظهر روز یکشنبه مورخه 16/04/1398 بوده (پاکت های مناقصه را به صورت مهر و موم امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 تحویل دهید) و پیشنهادات واصله رأس ساعت 14:30 ظهر روز یکشنبه مورخه 16/04/1398 در کمیسیون مناقصه شهرداری مرکز مفتوح و قرائت خواهد شد.
3 ) شهرداری در رد و قبول پبشنهادات مختار است.
4 ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5 ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
6 ) هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 7 روز حاضر به تحویل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
7 ) سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه و سایت اینترنتی  WWW.M5.Tabriz.ir    مندرج است .         
 
 
                        تاریخ چاپ آگهی                                                                                     میرعلی اصغر نساج غازانی 
                          05/04/1398                                                                                                 شهردار منطقه پنج
 


PDF چاپ چاپ