سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 16 تير 1398     |     کد : 1496

آگهي مناقصـه عمومي

آگهي مناقصـه عمومي شهرداري منطقه 3 تبريز

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز های مأخوذه در نظر دارد پروژه های زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

 
 

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز های مأخوذه در نظر دارد پروژه های زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
 
ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه
( ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
( ریال )
پایه
1 لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی کوی امام رضا ، امامیه و سطح منطقه 3 000/000/000/6 000/000/300 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
2 لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی صائب ، سعدی ، لاله ، الهیه و سطح منطقه 3 000/000/000/6 000/000/300 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
3 آسفالت اساسی خیابان امامیه 000/000/000/29 000/000/450/1 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
4 آسفالت تراشی و زیرسازی رمپ و لوپ های اتوبان کسایی و لاله ، تقاطع جدیری ، امتداد باغشمال تا فدک ، مارالان (17 متری) و سطح منطقه 3 000/000/000/3 000/000/150 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
5 جدول گذاری و اصلاح آبروها در خیابانها و معابر فرعی امامیه ، زنگوله باغ ، الهیه ، کمربندی میانی و سطح منطقه3 000/000/000/3 000/000/150 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری یا ابنیه و ساختمان یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 1 که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
 
توضيحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4)آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 12:30 روز چهارشنبه  مورخه 26/4/98 به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت 13:30روز چهارشنبه  مورخه 26/4/98 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است%..
                                                                                 طالب نژاد
                                                                                            شهردار منطقه 3
 
 تاریخ چاپ : 98.4.16
 


PDF چاپ چاپ