شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1398     |     کد : 1474

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-178مورخه20/01/1398 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-178مورخه20/01/1398 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.
1- بلدوزر D8  به تعداد دو 2 دستگاه- با کارکرد میانگین 12ساعت در طول شبانه روز برای هر دستگاه و با قیمت پایه هر ساعت 200/745 ریال برای هر دستگاه
2- غلطك بزرگ ويبره‌اي خودرويي یا پاچه بزی(بافشاركوبش100تن) مجهز بودن لاستيك هاي خودرو به زنجير- به تعداد یک دستگاه- میانگین کارکرد 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت          000/419 ریال
محل اجرای عملیات: مراکز دفن سازمان، واقع دركيلومتر13جاده اسپيران با ميزان کل برآورد اولیه: 000/172/363/8(هشت میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار ريال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه000/000/419 (چهارصد و نوزده میلیون ریال) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ31/02/1398تا 11/03/1398 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان- بطرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز- واحد امور قرارداد مراجعه نمايند. شماره تماس: 32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تاساعت15/14روز شنبه مورخه 11/03/1398 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 30/14 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن کنفرانس سازمان باز و قرائت خواهد شد، کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد و مدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء و ضمیمه اسناد نموده و تسلیم نمایند.
 
                                                                                                                                     عليرضا اصغري
                                                                                                                                                  مدير عامل
 


PDF چاپ چاپ