يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1398     |     کد : 1469

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید به آدرس چهارراه آبرسان- زیرزمین مجتمع تجاری برج سفیدوپارکینگ سبلان واقع درخیابان شهیدمدنی(دارایی اول) کوچه امام جمعه را به شرح جدول ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید به آدرس چهارراه آبرسان- زیرزمین مجتمع تجاری برج سفیدوپارکینگ سبلان واقع  درخیابان شهیدمدنی(دارایی اول) کوچه امام جمعه را به شرح جدول ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف موضوع مزایده     ظرفیت    پایه مزایده برای (ماهانه) میزان سپرده شرکت در مزایده
                  ( ریال)
مدت قرارداد
1    پارکینگ برج سفید وضع موجود   -/000/000/60    ریال           -/000/000/36 یکسال
2 پارکینگ سبلان وضع موجود  -/000/000/750  ریال          -/000/000/450 یکسال
 
 
 
شرایط مزایده :
1-واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به همان میزان به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
2-آخرین مهلت دریافت وعودت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا روزدو شنبه مورخه 20/3/98 ساعت 14 می باشد .
 3-زمان بازگشایی پیشنهادات : روزدوشنبه مورخه 20/3/98 ساعت 30/14  در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود .
   4-به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر در بند 2 ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .
5- شرکت هایی مجاز به حضور در مزایده پارکینگها می باشند که موضوع فعالیت پارکینگ داری در اساسنامه مصوب آن شرکت قید شده باشد.
6-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند ، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
7- پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برنده نهایی خواهد بود .
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت خرید اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان ترافیک واقع در  تبریز میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه مراجعه نمایند.
 
تاریخ انتشار آگهی 07/03/98      
                                                                                          اصغر آدی بیگ
                                                                                        مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک
 


PDF چاپ چاپ