جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 21 ارديبهشت 1398     |     کد : 1452

"  آگهی مزايده  "

فضاي تبليغاتي سرتاج و باکس یک وجهی تعداد80 دستگاه ازسایه بانهای(ایستگاه اتوبوس)سطح شهر

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت درنظر دارد فضاي تبليغاتي سرتاج و باکس یک وجهی تعداد80 دستگاه ازسایه بانهای(ایستگاه اتوبوس)سطح شهرخود را كه محل سايه بانها در اسناد مزایده ميباشد، بمدت سه سال شمسي با قيمت پايه سال اول 3،839،171،625 ریال بطور سالانه، با افزايش 15%براي سالهاي دوم وسوم قرارداد،ازطريق مزايده كتبي به شرکتهاو کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذارنمايد لذا ازكليه شركتها و كانونهاي تبليغاتي كه مجوزتبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/30) روز چهارشنبه مورخه 98/3/1 به نشانی: تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه  به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه  واحدامور قراردادها
ب:ميزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي:  واریز مبلغ77،483،432ریال به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج:مهلت ارائه اسناد:   از تاريخ نشرآگهي لغايت آخر وقت اداري(14/30)روزچهارشنبه مورخه98/3/1
د:زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 98/3/1ساعت 14/30روز چهارشنبه واقع در ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد .
                                                شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


آلبوم تصاویر"  آگهی مزايده  "

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ