يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 31 فروردين 1398     |     کد : 1444

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدر نظردارد تامین پرسنل نگهبانی وکنترل به منظور برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی پایانه های مسافربری شهرداری تبریز را به شرکتهاو موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مورد تائید ناجا میباشندرا به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدر نظردارد تامین پرسنل نگهبانی وکنترل به منظور برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی پایانه های مسافربری شهرداری  تبریز را به شرکتهاو موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مورد تائید ناجا میباشندرا به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.
1-محل انجام فعالیت پایانه های مسافربری شهرداری تبریز بنشانی میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه و سایر پایانه های تحت مدیریت میباشد. 
2-مدت قرارداد از تاریخ عقد و ابلاغ قرارداد به مدت  یکسال  شمسی خواهد بود .
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاکت جداگانه لاک و مهر شده و تسلیم دبیرخانه  سازمان گردد.
تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .
4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات ، دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز به نشانی میدان ابوریحان انتهای خیابان سلیمانخاطر می باشد .
5- مبلغ برآورد اولیه پیمان برای یکسال شمسی بمبلغ  333/432/923/20ریال (بحروف بیست میلیارد ونهصدو بیست و سه میلیون وچهارصدو سی و دو هزار وسیصدو سی و سه ریال) خواهد بود و درصورت نیاز و توافق طرفین ،امکان تعدیل قرارداد تا سقف 25 درصد از کل قراردادممکن خواهد بود.
6- سپرده شرکت در مناقصه بمبلغ 616/171/046/1ریال (بحروف یک میلیارد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد ویک هزار و ششصد و شانزده ریال)خواهد بود که  بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457وشبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد .
7-میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات 10 % مبلغ پیشنهادی(هنگام عقد قرارداد) با اعتبار12 ماهه وقابل تمدید با نظر سازمان به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهد بودکه ضمانت نامه فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد نشدند وسپرده حسن انجام تعهدات را تسلیم ننمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .
9-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .
10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت15روز(تاآخروقت اداری روزشنبه مورخ 14/02/1398) میباشد و به پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 روز یکشنبه مورخ 15/02/1398 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مناقصه تعیین میشود  و حضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .
تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکتهای الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده ، فرم شرایط مناقصه ، پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید و درصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه اقدام مینماید در صورت نیاز این مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    
12-درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه ا و ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد ابلاغ میگردد اگر اوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود .
13-شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداریها میباشد .
14-کلیه هزینه های آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .  
15-سایرشرایط ، دراسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
متقاضیان میتوانند پس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت محل جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه آخرسلیمان خاطر– ساختمان شماره 2 پایانه مسافربری مرکزی تبریز (ترمینال مرکزی) واحد امورقراردادها مراجعه نمایند و در صورت نیاز با شماره تلفن 34762104 تماس حاصل نمایند .
عادلی سعد آباد   
مدیر عامل  سازمان


PDF چاپ چاپ