يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398     |     کد : 1440

اصلاحیه آگهی مزایده

اصلاحیه آگهی مزایده املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

در آگهی مزایده املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه چاپ شده به مورخه 4/2/98 در روزنامه رسمی کشور، بدینوسیله در متن آگهی مزایده، تعداد از 22 دستگاه به 21 دستگاه اصلاح می گردد و در لیست مزایده ردیف 22 حذف می گردد.

در آگهی مزایده املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه چاپ شده به مورخه 4/2/98 در روزنامه رسمی کشور، بدینوسیله در متن آگهی مزایده، تعداد از 22 دستگاه به 21 دستگاه اصلاح می گردد و در لیست مزایده ردیف 22 حذف می گردد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه           


PDF چاپ چاپ