سه شنبه 29 مرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398     |     کد : 1438

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/35 مورخه 06/01/98 هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع یک باب مغازه با کاربری لواش پزی ماشینی بمدت 2 سال مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده واقع در ورودیه بازارچه شقایق با شرایط اختصاصی مندرج در اسناد مزایده بمـدت 2 سال از طریـق برگـزاری مزایـده عمـومی ( کتبی ) به اشخاص حقیـقی و حقـوقی با شرایط اختصاصی زیر واگذار نمایـد.

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/35 مورخه 06/01/98 هیأت مدیــره محتــرم سازمان حــق بهره برداری موقت از منافع یک باب مغازه با کاربری لواش پزی ماشینی بمدت 2 سال مطابق با لیست مندرج در شرایط و اسناد مزایده واقع در ورودیه بازارچه شقایق با شرایط اختصاصی مندرج در اسناد مزایده بمـدت 2 سال از طریـق برگـزاری مزایـده عمـومی ( کتبی ) به اشخاص حقیـقی و حقـوقی با شرایط اختصاصی  زیر واگذار نمایـد. متقاضیـان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسنـاد مزایـده پس از واریـز مبلغ -/150.000 ریـال به حسـاب شماره 700788657107 بانک شهر شعبه اطباء در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهـرداری تبـریـز جهت اخذ اسنـاد مزایـده در اوقـات اداری از روز پنج شنبـه مورخه 05/02/98 تا آخـر وقت اداری روز چهارشنبـه مورخه 18/02/98 به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمـان مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری 14:30 روز چهارشنبه مورخه 18/02/98 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضـاء، مخـدوش و پیشنهـادهایـی که بعد از انقضـای مـدت مقـرر در فراخـوان واصل شود مطلـقاً ترتیب اثـر داده نخواهد شد به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی  فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهـد شـد سایـر اطلاعـات و جزئیـات مربوطـه در اسنـاد مــزایده مندرج است. ضمنـاً کلیـه پاکتها رأس ساعت 14:45 روز چهارشنبه  مورخه 18/02/98 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های کارشناسی و چاپ برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 
                                                                                                    ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان
                                                                                                    میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                                شهرداری تبریز
 
 


PDF چاپ چاپ