يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398     |     کد : 1435

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.
 
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال اتمام شروع آدرس شماره بوفه
-/000/000/180/1ریال سال اول:-/000/000/710/10ریال
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
31/2/1400 1/3/98 بوفه ورودی استخر 1
-/000/000/220 ریال -/000/000/000/4ریال 31/2/99 1/3/98 تجمیع دو بوفه روبروی هتل پارس و بوفه بالای تپه ائل گلی 2
-/000/000/50 ریال سال اول:-/000/000/450ریال
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
31/2/99 1/3/98 بوفه بالای تپه پرچم ائل گلی 3
-/000/000/10 ریال -/000/000/110ریال 31/2/99 1/3/98 کانکس بوفه عباس میرزا 4
-/000/000/12 ریال -/000/000/230ریال 24/4/99 25/4/98 بوفه همبرگر 5
-/000/000/113 ریال -/000/000/250/2ریال 14/5/99 15/5/98 بوفه روبروی لونا پارک 6


PDF چاپ چاپ