يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 19 فروردين 1398     |     کد : 1422

آگهي مزایده عمومی

آگهي مزایده عمومی سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هيئت مديره محترم سازمان،ارائه خدمات مداحی و عزاداری بر سر قبور متوفیان در سازمان را بشرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید:

سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هيئت مديره محترم سازمان،ارائه خدمات مداحی و عزاداری بر سر قبور متوفیان در سازمان را بشرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید:
 • مبلغ پایه برای مزایده،بیست درصد از درآمد ماهیانه پیمانکار می باشد.
 
متقاضیان می توانند از روز دو شنبه مورخ 19/1/98 (تاریخ نشر این آگهی)تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخه 28/1/98 جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به امور قراردادهای سازمان واقع در بزرگراه شهید کسائی- سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
 1. مبالغ پیشنهادی بصورت ماهیانه بوده و پیمانکار موظف است در آخر هر ماه نسبت به واریز آن به حساب سازمان اقدام نماید.
 2. شرکت های خدماتی دارای اساسنامه مرتبط می توانند در این مزایده شرکت نمایند.
 3. محل اجرای موضوع مزایده محدوده داخلی سازمان می باشد.
 4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 5. جهت شركت در مزایده واريز مبلغ 200,000,000 ريال بعنوان سپرده شركت در مزایده به حساب شماره 518800384211 بانك سپه شعبه 29 بهمن تبریز به نام سازمان آرامستانهاي شهرداري تبريز الزامي بوده و ارائه ضمانت نامه بانكي با مدت اعتبار سه ماهه( و قابل تمديد به مدت 3 ماه ديگر) نيز بلامانع است.
 6. ده درصد کل مبلغ پیشنهادی برای مزایده(یکساله)به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
 7. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 8. مدت زمان واگذاری خدمات فوق و قرارداد فیمابین یکسال شمسی می باشد.
 9. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخه 28/1/98 می باشد.
 10. کمیسیون مزایده راس ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخه 28/1/98 در محل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز تشکیل و پیشنهادات مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.
 11. کمیسیون مزایده در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 12. بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول تکالیف سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز به شرح مندرج در ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.
 13. سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
احد فلاحی
مدیر عامل سازمان آرامستانهاي شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ